Nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Kredyt Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 12396/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Santander Bank Polska S.A.:

I. ustalił, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2007 r. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (….) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. obciążył pozwanego całością kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenia referendarzowi.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w całości podzielił argumentację strony powodowej w zakresie nieważności umowy i zasądził na rzecz powódki kwoty uiszczone przez nią na rzecz pozwanego. Kwoty te zostały zasądzone jedynie na rzecz powódki z uwagi na zeznania strony powodowej, z których wynika, że tylko ona spłacała kredyt.

Odsetki za opóźnienie zostały zasądzone od dnia następnego po dniu doręczenia odpisu pozwu stronie pozwanej.

Ponadto, Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, jako sprzecznego z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 32 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.