Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 6783/22 (SSR del. Robert Masznicz) p-ko mBank S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2009 r. jest nieważna;

II. zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podziela argumentację strony powodowej dotyczącą ustalenia, że sporna umowa kredytu jest nieważna.

W ocenie Sądu w umowie znajdują się postanowienia niedozwolone, dotyczące kursu waluty obcej, przyznające bankowi jednostronne prawo do kształtowania ich wysokości przez cały okres trwania umowy. Z kolei pozbawienie umowy postanowień niedozwolonych powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy.

Na skutek uznania, że umowa jest nieważna, pozwany ma obowiązek zwrotu wszystkich kwot dochodzonych pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.