Nieważność umowy kredytu z 2009 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 3872/22 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko mBank S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2009 r. jest nieważna;

II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany bank, zaś ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu po prawomocnym zakończeniu postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej postanowień niedozwolonych, bez których umowy nie da się utrzymać w mocy.

Skutkiem tego Sąd zasądził od banku na rzecz powoda dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., uznając bank za stronę przegrywającą proces i zobowiązaną do zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.