Nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 maja 2024 r.
w sprawie o sygn. XXVIII C 8230/22 (SSO Aleksandra Orzechowska) p-ko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, prowadzącemu w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce:

I. ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z Umowy o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawartej przez powoda z pozwanym;

II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy.

W rezultacie zasądzeniu podlegała kwota dochodzona pozwem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 25 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.