Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7992/21 (SSO Joanna Karczewska) p-ko mBank S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. jest nieważna;

II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania w całości, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, gdyż umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy.

W rezultacie, zasądzeniu podlegała kwota należności głównej dochodzonej pozwem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, jednakże nie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty, lecz od dnia następującego po dacie doręczenia pozwanemu pisemnego oświadczenia powoda o świadomości skutków nieważności umowy (złożonego na skutek pouczenia powoda przez sąd o konsekwencjach nieważności umowy).

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.