Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16509/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Bankowi Millennium S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

III. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany, zaś szczegółowe ich wyliczenie polecił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej postanowień niedozwolonych, bez których umowy nie da się utrzymać w mocy.

Skutkiem tego Sąd zasądził od banku na rzecz powódki dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 32 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.