Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z Nordea Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy we Włocławku I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie o sygn. I C 934/23 (SSO Katarzyna Mazurek) p-ko Bankowi PKO BP S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) do dnia zapłaty;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu całości kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 8 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.