Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z Deutsche Bank PBC S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 14158/21 (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) p-ko Deutsche Bank Polska S.A.:

I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że podzielił argumentację strony powodowej, zgodnie z którą sporna umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których wyeliminowanie z umowy skutkuje tym, że nie da się jej utrzymać w mocy.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie umowa kredytowa zawiera niejasne postanowienia odnoszące się do tabel kursowych banku, zaś bank nie poinformował powoda o ryzyku kursowym.

W rezultacie Sąd zasądził od pozwanego dochodzone pozwem kwoty z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty, jednakże nie od daty wskazanej w wezwaniu, lecz od upływu 30 dni, tj. okresu, w którym bank powinien rozpatrzyć reklamację kredytobiorcy. Skutkiem tego powództwo zostało oddalone jedynie w niewielkiej części dotyczącej roszczenia odsetkowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 31 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.