Nieważność umowy kredytu z 2004 r. Bank nie składa apelacji – wyrok I instancji jest prawomocny i ostateczny.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Pawłowska) wyrokiem z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (sygn. akt: XXVIII C 13031/22): I. ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego Własny kąt hipoteczny z 2004 r. zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie jest nieważna; II. zasądził na rzecz powodów kwotę 425.589,79 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2022 r. do dnia zapłaty; III. zasądził na rzecz powodów kwotę 11.824,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty.

Bank nie złożył apelacji, a zatem wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie trwało 21 miesięcy.