Nieważność umowy Getin Noble Banku i oddalenie roszczenia syndyka o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 27 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Tadeusz Bulanda; I C 233/24), wydał wyrok, w którym:

I. oddalił powództwo w zakresie roszczenia głównego;

II. zasądził od pozwanej na rzecz Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A w upadłości z siedzibą w Warszawie kwotę pozostałą do zwroty kwotę kapitału (klient nie spłacił bowiem kwoty kapitału)

III. oddalił powództwo w zakresie roszczenia ewentualnego w pozostałym zakresie (w zakresie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału;

IV. zasądził od pozwanej na rzecz Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A w upadłości z siedzibą w Warszawie kwotę 5.072,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu;

V. nakazał wypłacić pozwanej kwotę 18,84 PLN tytułem niewykorzystanej części zaliczki.

Sąd wskazał, że powodowy bank dochodził zapłaty z tytułu umowy kredytu indeksowanego. Zdaniem Sądu mając na uwadze ugruntowaną już linię orzeczniczą potwierdzoną uchwałą SN z kwietnia 2024 r. w razie stwierdzenia abuzywności postanowień umowy nie można ich zastąpić innymi a co za tym idzie nie można utrzymać umowy w mocy. Sąd kierując się powyższą uchwałą przyjął, że umowa z uwagi na zawarcie w niej postanowień abuzywnych nie może obowiązywać, wobec czego należy ją przesłankowo uznać za nieważną. Sąd wskazał, że w związku z powyższym na uwzględnienie zasługiwało roszczenie ewentualne powoda w części dotyczącej zwrotu wypłaconego kapitału kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.