Nieważność umowy Getin Banku – otrzymywanie wynagrodzenia w różnych walutach nie świadczy o świadomości ryzyka kursowego i jego nieograniczonym zakresie

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak), sygn. XXVIII C 5206/21, w dniu 16 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w listopadzie 2007 r. z Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Getin Noble Bank S.A.) jest nieważna w całości;
  2. zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 270.289,49 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 września 2020 r. do dnia zapłaty;
  3. zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 25 miesięcy.

Sąd uzasadniając wyrok nie miał wątpliwości, że powodom przysługiwał status konsumenta a zatem to na banku spoczywał obowiązek formułowania postanowień wzorca umownego w sposób jednoznaczny, zrozumiały dla konsumenta.

Sąd podkreślił, że bank posłużył się wzorcem umownym umowy kredytu indeksowanego formułując samodzielnie treść postanowień umownych określających obowiązki stron. Treść tej umowy nie była efektem negocjacji, a zatem może być przedmiotem oceny pod kątem art. 3851 k.c.

Bank formułując treść umowy miał obowiązek, co wynika z orzecznictwa TSUE, poinformować powodów o ryzykach wynikających z zawarcia tej umowy w taki sposób, aby mogli przewidzieć swoją sytuację majątkową i prawną. Natomiast zdaniem Sądu przeprowadzone w toku postępowania dowody nie dają podstaw do uznania, że powodów poinformowano o tych ryzykach, zwłaszcza o ryzyku kursowym, które ich obciążało w sposób nieograniczony. Przedstawione przez pozwanego dokumenty nie były wystarczające do uznania że konsumenci zostali należycie poinformowani.

Obowiązku informacyjnego nie zmienia fakt, że powód uzyskiwał dochody w różnych walutach obcych. Nie wynika z tego faktu świadomość ryzyka zmiany kursu waluty i braku jego ograniczenia.

Powyższe oznacza, że umowa określa prawa i obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i oczywiście rażąco narusza interesy konsumentów.

W ocenie Sądu postanowienia dot. indeksacji jako postanowienia abuzywne nie obowiązują konsumentów. Z uwagi na to, że są to postanowienia określające główne przedmioty świadczenia, umowa nie może ostać się w obrocie prawnym i należy stwierdzić jej nieważność w całości.

Kwoty spełnione przez powodów w wykonaniu nieważnej umowy stanowią świadczenia nienależne i podlegają zwrotowi od daty wskazanej w wezwaniu do zapłaty.