Nieważność umowy Getin Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 maja 2022 r. sygn. akt VI ACa 1000/20 (SSA Jacek Sadomski) na skutek apelacji obu stron w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank S.A.:

I. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 października 2020 r. sygn. akt XXV C 1238/18 poprzez:
1) ustalenie, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta między stronami jest nieważna;
2) umorzenie postępowania w zakresie ustalenie bezskuteczności klauzul indeksacyjnych;
3) oddalenie roszczenia o zapłatę (z uwagi na uwzględniony zarzut potrącenia);

II. oddalił apelacje obu stron w pozostałym zakresie;

III. zniósł wzajemnie koszty postępowania apelacyjnego.

W prowadzonej sprawie na etapie I instancji, Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami jest bezskuteczna w zakresie mechanizmu indeksacji do CHF oraz zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 37 tys. PLN, jak również ustalił, że strony ponoszą koszty postępowania po 50%.

Obie strony zaskarżyły wyrok.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że podziela stanowisko powodów, że konstrukcja umowy oparta o mechanizm indeksacji kursami CHF swobodnie wyznaczanymi przez bank prowadzi do nieważności całej umowy.

Z tego względu sąd zmienił wyrok I instancji i ustalił nieważność umowy.

Jednocześnie sąd uwzględnił zarzut potrącenia zgłoszony na etapie postępowania apelacyjnego, dlatego też oddalono powództwo o zapłatę.

Sąd przyjął, że roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu stało się wymagalne po złożeniu przez powodów oświadczenia o skutkach unieważnienia umowy, co nastąpiło na etapie postępowania apelacyjnego. Zarzut potrącenia został zgłoszony przez bank bezpośrednio po złożeniu oświadczeń przez kredytobiorców, dlatego sąd przyjął, że został zachowany termin procesowy na zgłoszenie zarzutu potrącenia.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski