Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias S.A.

W dniu 14 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSO Paweł Duda, sygn. XXV C 1994/20),
I. ustalił, że umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. w grudniu 2008 r. jest nieważna.
II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty 216.587,68 PLN oraz 47.715,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29 maja 2020 r. do dnia 9 czerwca 2022 r. (data złożenia zarzutu zatrzymania) z zastrzeżeniem, że spełnienie powyższych świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez powodów kwoty wypłaconego kredytu.
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

W ocenie Sądu, do nieważności umowy prowadzi sposób ukształtowania klauzul indeksacyjnych, które przewidują przeliczanie świadczeń stron tj. wypłacanej kwoty kredytu oraz spłacanych rat kredytowych na podstawie kursu CHF z tabel pozwanego banku. Sąd stoi na stanowisku, że klauzule te są sprzeczne z naturą stosunku cywilnoprawnego wyrażoną w art. 353 (1) kc. Stosunek cywilnoprawny powinien być oparty na zasadzie równości stron. Skoro bank może dowolnie wyznaczać kryteria na podstawie których wyznacza kursy waluty CHF, bowiem w umowie takich kryteriów brak, to może w ten sposób swobodnie wyznaczać wysokość świadczeń stron tj. salda kredytu jak i wysokości rat kredytowych. Nieważność klauzul indeksacyjnych prowadzi do nieważności całej umowy, gdyż bez tych klauzul umowa nie zostałaby zawarta.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.