Nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Maciej Nawrocki, sygn. XXVIII C 16255/22), wydał wyrok, w którym:

I. umorzył postępowanie w zakresie:

a. kwot 63.032,25 PLN oraz 40.205,24 CHF;

b. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 63.032,25 PLN za okres od dnia 7 marca 2020 r. do dnia zapłaty;

c. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 204.732,81 CHF za okres od dnia 7 marca 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2024 r.;

d. odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty 40.205,24 CHF za okres od dnia 27 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty;

II. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 164.527,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2024 r. do dnia zapłaty;

III. ustalił, że Umowa Kredytu listopada 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a Deutsche Bank PBC S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego) jest nieważna;

IV. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

MOTYWY

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości, w tej wersji zmodyfikowanej ostatnim pismem procesowym, w którym było zawarte również częściowe cofnięcie powództwa w związku z złożonym, w ocenie Sądu, skutecznie oświadczeniem o potrąceniu.

Jeżeli chodzi o istotny dla wydania orzeczenia stan faktyczny, to należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie nie budził wątpliwości status konsumenta po stronie powodów. Umowa została zawarta w celu zakupu lokalu mieszkalnego, powodowie w dacie zawarcia

umowy nie prowadzili działalności gospodarczej. Wcześniejsze posiadanie przez Panią powód podobnego kredytu nie miało znaczenia dla podważenia statusu konsumenta po stronie powodów.

Druga istotna okoliczność jest taka, iż umowa została zawarta według wzorca umownego. W orzecznictwie sądów powszechnych dominuje pogląd, że tego typu wzorzec umowny zawierał klauzule abuzywne, co powodowało skutek w postaci ustalenia nieważności tej umowy. Ustalenie nieważności umowy skutkowało koniecznością wzajemnego zwrotu uiszczonych kwot.

W przedmiotowej sprawie z uwagi na skuteczne złożenie pozwanemu oświadczenia o potrąceniu kwoty zostały zasądzone w takim wymiarze i w p. I wyroku zostało umorzone postępowanie co do części kwot objętych oświadczeniem o potrąceniu.

Z uwagi na fakt, iż powodowie wygrali sprawę w całości, Sąd zasądził koszty procesu w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.