Nieważność umowy d. Getin Banku

Wyrokiem z 17 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4576/21; SSO Piotr Bednarczyk) ponownie uznał umowę zawartą z d. Getin Bankiem w sierpniu 2008 r. za nieważną. Ponownie, gdyż w 2018 r. Sąd wyrokiem z 29 października 2018 r. (XXV C 590/17; SSO Piotr Bednarczyk) unieważnił umowę na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ale wyrok został 16 czerwca 2020 r. uchylony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 162/19).

Tym razem Sąd stwierdził, że kredytobiorca nie zawarł umowy jako konsument (odmiennie niż za pierwszym razem). Okoliczności były takie, że kredytobiorca będący marynarzem najpierw zaciągnął kredyt na budowę jednego domu, a ponieważ budowy nie był w stanie dokończyć, to sprzedał go w stanie surowym, a po roku rozpoczął budowę drugiego domu z czterema lokalami mieszkalnymi. Tej budowy również nie był w stanie skończyć i po kilku latach budynek został sprzedany w stanie surowym, ale cena sprzedaży nie pokryła zobowiązania z tytułu umowy kredytu. Kredyt był więc spłacany dalej, a ponieważ kredytobiorca przeszedł na emeryturę i nie był w stanie dalej płacić rat kredytu po kilka tysięcy złotych miesięcznie, to sprzedał dom, w którym mieszkał i spłacił kredyt całkowicie przed terminem, a sam przeniósł się do mieszkania córki.

W sprawie doszło do potrącenia wierzytelności kredytobiorcy z wierzytelnością banku o zwrot kwoty kapitału i powód dochodził zwrotu wyłącznie nadwyżki.

Sąd uznał, że umowa jest nieważna, gdyż narusza naturę stosunku zobowiązaniowego (art. 353(1) kc., w nawiązaniu do uchwały SN z 28 kwietnia 2022 r., III CZP 40/22). Jednocześnie Sąd uznał, że skoro nie mamy do czynienia z konsumentem, lecz dwoma przedsiębiorcami (sic!), to stosuje się ogólne reguły przedawnienia i zasądził zwrot kwot zapłaconych na 3 lata przed złożeniem powództwa, oddalając powództwo w pozostałym zakresie (ok. 20% roszczenia).

Wobec zaspokojenia roszczenia banku w drodze potrącenia, uważam, że uwzględnienie zarzutu przedawnienia jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Oczywiście w aktualnej sytuacji Getin Noble Banku trudno powiedzieć, czy w ogóle cokolwiek uda się od banku wyegzekwować, co stawia kredytobiorcę w bardzo złej sytuacji.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.