Nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias

Przełomowy wyrok!
Ustalenie w sentencji wyroku, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Kamil Gołaszewski), w sprawie o sygn. akt XXV C 3679/20 wydał wyrok, w którym:

1) Ustalił, że umowa z czerwca 2008 r. d. EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International A.G.) jest nieważna;
2) Zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 234 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2020 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do czasu rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu;
3) Ustalił, że nie istnieje stosunek prawny, na podstawie którego powód byłby zobowiązany do zapłaty na rzecz pozwanego rekompensaty za korzystanie z kwoty wypłaconej na skutek zawarcia nieważnej umowy kredytu hipotecznego wskazanej w pkt. 1 wyroku

Sąd standardowo opowiedział się za nieważnością umowy. Dodatkowo w związku ze zgłoszonym roszczeniem powoda, Sąd dodatkowo ustalił, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna – Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.