Nieważność umowy d. BRE Bank S.A. z 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 8288/21 (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) przeciwko mBank S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. zawarta przez powoda z pozwanym jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11 817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że w przypadku umowy zawartej pomiędzy powodem a pozwanym mamy do czynienia z klauzulą, która jest wpisana do rejestru klauzul abuzywnych przez SOKiK, wobec czego Sąd jest tym związany.

Sąd stwierdził, że abuzywne postanowienia umowy nie były indywidualnie ustalane, zaś ich abuzywność wynika z nienależytego zawiadomienia kredytobiorcy o skali ryzyka kursowego, a także z niejasności dotyczących sposobu ustalania tabel kursowych banku.

Sąd oddalił powództwo w zakresie roszczenia o zwrot składek uiszczonych z tytułu ubezpieczenia od nieruchomości, a także częściowo w zakresie roszczenia o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, uznając, że odsetki te należą się powodowi od dnia następnego po upływie 30 dni (nie zaś 14 dni) od dnia doręczenia pozwanemu przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.