Nieważność umowy BNP Paribas (d. BGŻ), odsetki za opóźnienie od wezwania przedsądowego!

W dniu 16 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman; XXVIII C 14254/22), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. pomiędzy powodami a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna w całości,
II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 353.845,69 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty,
III. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że powództwo w niniejszej sprawie zasługiwało na uwzględnienie w całości. Sąd nie miał wątpliwości, że mechanizm ustalania kursu waluty na podstawie tabel kursowych banku jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i narusza rażąco interes konsumenta i równowagę kontraktową stron. Zdaniem Sądu klauzula tego rodzaju, która nie zawiera jednoznacznej treści i pozwala na niczym nieograniczoną swobodę decyzyjną banku stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu art. 385(1) § 1 k.c. Jak wskazał Sąd klauzula tego rodzaju jest od początku z mocy samego prawa dotknięta bezskutecznością na korzyść konsumenta. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie niemożliwe było zastąpienie niedozwolonej klauzuli przepisami prawa krajowego a dalsze obowiązywanie umowy po usunięciu nieuczciwych postanowień jest niemożliwe.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.