Nieważność umowy Banku Millennium

W dniu 15 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1491/20; SSO Anna Tyrluk-Krajewska) wydał wyrok w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt konsolidacyjny zawarta z Bankiem Millennium z lipca 2008 r. jest nieważna,
II. zasądził na rzecz powódki zwrot zapłaconych rat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego (lipiec 2020 r.) do dnia zapłaty,
III. zasądził od Bank Millennium S.A. na rzecz powódki zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W ocenie sądu nie ma znaczenia, że powódka posiadała już wcześniej kredyt indeksowany. Bank wprowadził powódkę w błąd co do ryzyka związanego z kredytem indeksowanym. Pozwany nie przedstawił również reguł związanych z mechanizmem takiego kredytu.

Postępowanie w pierwszej instancji trwało 28 miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz apl. adw. Natalia Dobrowolska