Nieważność umów Santander Bank Polska S.A.


W dniu 28 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Dawid-Birska, sygn.  XXVIII C 18548/21) wydał wyrok, w którym:

1) Ustalił nieważność dwóch umów kredytu z 2008 r. zawartych z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.) 

2)  Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 180.939,51 PLN oraz 86.276,58 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 maja 2020 r. do dnia zapłaty. 

3) Zasądza od pozwanego na rzecz powoda 14.634 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

Sąd uznał, że umowy zawierały klauzule niedozwolone, które powodują upadek umowy. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu potrącenia. Roszczenie banku nie było jeszcze bowiem wymagalne, a pozwany podniósł jedynie zarzut procesowy z pominięciem zarzutu materialnoprawnego. Sąd nie uwzględnił również poniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.