Nieważność dwóch umów kredytu zawartych z d. Kredyt Bank S.A.

W dniu 1 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSO Tadeusz Bulanda, sygn. I C 712/20) wydał wyrok, w którym:

1) ustalił nieważność dwóch umów kredytu z marca 2008 r. i kwietnia 2008 r. zawartych z d. Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.461,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 września 2020 r. do dnia zapłaty.

3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.902,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

4) zasądził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.988,88 PLN tytułem zwrotu wydatków.

Sąd uznał, że umowy zawierały klauzule niedozwolone, które powodują upadek umowy (zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 r.). Jednakże Sąd uwzględnił podniesiony przez Bank ewentualny zarzut potrącenia, co pomniejszyło dochodzone przez kredytobiorców kwoty.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 51 miesięcy.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański, adwokat Anna Bielecki i adwokat Natalia Dobrowolska.