mBank S.A. przegrywa kolejny proces.

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 18269/22) w dniu 16 maja 2024 r. wydał wyrok. w którym:

I. ustalił, że Umowa z kwietnia 2007 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego – mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości ok. 560 tys. złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,

III. oddalił roszczenie z tytułu składek uiszczonych w związku z ubezpieczeniem na życie oraz od nieruchomości.

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu, z uwagi na fakt, że pomimo częściowego oddalenia roszczenia o zapłatę powodowie ulegli w niewielkim zakresie.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia szczegółowo omówił wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowy kredytu nie można utrzymać. Sąd podkreślił, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z art. 58 k.c., 69 prawa bankowego. Jednocześnie Sąd podkreślił, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują, się klauzule niedozwolone, które określają główne świadczenia stron. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musi być uznana za nieważną, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie trwało łącznie 21 miesięcy.