mBank przegrywa powództwo o dodatkowe wynagrodzenie, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1690/21; SSO Igor Zduński) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2022 r. oddalił powództwo mBanku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z niego, ewentualnie o waloryzację wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji.

Klient wcześniej wygrał prawomocnie postępowanie przeciwko mBankowi, w którym umowa została uznana za nieważną i zasądzono zwrot rat kredytu. Bank złożył skargę kasacyjną.

W ramach obrony przed roszczeniem banku klient dokonał potrącenia roszczenia banku o zwrot kwoty kapitału ze swoim roszczeniem o zwrot zapłaconych rat kredytu (w pierwszej kolejności tych nie objętych pozwem). Dalszy spór dotyczył więc już tylko wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ewentualnie waloryzacji wskaźnikiem inflacji.

Roszczenie banku zostało uznane za niezasadne w całości. Uzasadnienie nie jest jeszcze znane.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.