Kolejna ostatecznie wygrana sprawa w Sądzie Najwyższym

Postanowieniem z 29 listopada 2022 r. SN w składzie SSN Ewa Stefańska (I CSK 3945/22) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, V wydział cywilny odwoławczy z 4 marca 2022 r. (V Ca 2981/18; SSO Dorota Walczyk), w którym Sąd uznał przesłankowo umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego.

Ponieważ jednak mBank wytoczył sprawę o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, to do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze ta kwestia.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.