Kolejna nieważność umowy z Raiffeisen – wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym!

Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1484/19, SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk) wyrokiem z dnia 9 maja 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z września 2008 r. zawarta z d. EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International A.G.) jest nieważna;

II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2019 r. zgodnie z teorią dwóch kondykcji;

III. zasądził do pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie ponad 8 tys. PLN.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.