Kolejna nieważność umowy Millennium!

17 czerwca 2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Joanna Szekowska-Krym; XXIV C 897/17) wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z sierpnia 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 304.293,77 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
III. ustalił, że bank ponosi koszty procesu w całości
Sąd podzielił argumenty strony powodowej, umowę należy uznać za nieważną. Sąd stwierdził, że umowa ta jako umowa kredytu indeksowanego mieściła się w konstrukcji umowy kredytu bankowego. Klauzule zawarte w umowie są klauzulami abuzywnymi, a powodowie są bez wątpienia konsumentami. Zdaniem Sądu, umowa była umową przystąpienia, nie było indywidualnych negocjacji, a więc i postanowienia w niej zawarte nie miały charakteru postanowień indywidualnych. Postanowienia zawarte w umowie, w ocenie sądu odnoszą się do głównych świadczeń stron. Co więcej zapisy umowne dotyczące przeliczenia wypłaty i spłaty kredytu nie są jasne, zrozumiałe i jednoznaczne.
Klauzule zawarte w umowie, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszą interesy konsumentów, bowiem dają prawo do jednostronnego wyznaczania wysokości rat kredytu przez pozwanego.
Skutkiem usunięcia klauzul jest brak możliwości wykonywania umowy, co prowadzi do ustalenia nieważności umowy.
Strony mają obowiązek zwrotu tego co sobie wzajemnie świadczyły, wobec czego Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę wskazaną przez pozwanego w zaświadczeniu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.