Kolejna nieważność umowy mBanku

30 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; XXVIII C 12619/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta we wrześniu 2007 r. przez powoda z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę prawie 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia przez Sąd o świadomości skutków stwierdzenia nieważności do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało niecałe 16 miesięcy.