Kolejna nieważność na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 3147/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2022 r.

1. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG solidarnie na rzecz powodów kwotę 127.688,18 PLN oraz 143.591,80 CHF tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 kwietnia 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem kwoty 363.536,82 PLN tytułem zwrotu wypłaconego kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;

2. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów koszty procesu w całości.Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania, pomimo że kredyt został spłacony w całości w 2019 r. a uiszczone na rzecz banku kwoty dwukrotnie przekraczały kwotę udzielonego kredytu. Odsetki zostały zasądzone od wezwania do dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Jacek Czabański.