Długo wyczekiwany wyrok Sądu w składzie SSO Radosława Tukaja.

W dniu 21 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Radosław Tukaj, IV C 1343/20) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że Umowa kredytu z lipca 2008 r. jest nieważna;

2. zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwoty ponad 82 tys. PLN oraz ponad 45 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 15 października 2021 r.  do dnia zapłaty;

3. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej i wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu umowa po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie pozwala na jej utrzymanie. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

W zakresie odsetek Sąd wskazał, że wyjątkowo nie zasądził ich od 15 dnia po otrzymaniu podpisanego oświadczenia złożonego na skutek wysłanego przez Sąd pouczenia. Sąd uznał, że oświadczenie powodów złożone przez ich pełnomocnika w piśmie procesowym było bardzo szerokie i wynikało z niego wprost jakie są żądania powodów oraz w jakim zakresie zostali poinformowani przez pełnomocnika o ryzykach związanych z ewentualną nieważnością umowy, a pouczenie Sądu nie wniosło nic nowego. W związku z powyższym Sąd uznał, że odsetki należą się w tej sprawie już od uprzedniego oświadczenia.  

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Katarzyna Szydłowska.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie trwało 33 miesiące.