Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa we Wrocławiu

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Mękal, sygn. XII C 3247/23) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta w 2007 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powoda 155 tys. PLN oraz 106 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu z wezwania do zapłaty oraz zasądził na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 11.817 PLN.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podzielając w pełni z argumentacją strony powodowej.

W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone, odsyłające do tabel kursowych banku, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie da się jej utrzymać w mocy. Jednocześnie Sąd podkreślił, że pozwany nie wykazał, aby kredytobiorcy zostali właściwie i rzetelnie poinformowani o ryzyku kursowym.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji toczyło się niecałe 4 miesiące.