Czterech powodów, dwie nieważne umowy i zasądzenia ułamkowe

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 17 maja 2024 r. (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka, sygn. IV C 816/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym uwzględnił powództwo w całości i ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych z d. Nordea-Bank Polski S.A. w styczniu 2008 r. a także zasądził na rzecz powodów prawie 1,2 mln PLN oraz ponad 31 tys. CHF, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie częściowo od 18 maja 2018 r. (zawezwanie do próby ugodowej) do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie od 19 września 2020 r. (upływ terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty. Pozwany PKO BP S.A. poniesie również koszty postępowania w całości.

Z uwagi na to, że każda umowy była zawierana przez rodziców z jednym dzieckiem i że spłaty następowały w różnych proporcjach, samo rozpisanie zasądzenia kwot z precyzyjnym wyszczególnieniem ich wysokości i roszczeń odsetkowych zajęło sądowi ponad stronę wyroku.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 43 miesiące.