Wyroki w naszych sprawach

Wyrok prawomocny: umowa d. Polbank EFG nieważna

28 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Marzanna Góral; I ACa 449/21), generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 kwietnia 2021 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka C 1416/19) w którym to wyrok Sąd ustalił, że umowa kredytu d. EFG Eurobank Ergasias S.A. z czerwca 2008 r. jest nieważna. Sąd Apelacyjny uznał jednak zgłoszony przez bank w postępowaniu zarzut zatrzymania w ten sposób, że zwrot zapłaconych rat kredytu ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem wypłaconej kwoty kredytu (206 tys. zł). Sąd Apelacyjny oddalił również powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, gdyż uznał, że pozwany pozostawał w opóźnieniu dopiero od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o zgodzie na upadek umowy. Ten ostatni element jest niestety skutkiem uchwały SN z 7 maja 2021 r. i moim zdaniem błędnej wykładni polegającej na tym, że nieważna umowa kredytu wywiera jednak skutki prawne w postaci braku opóźnienia banku pomimo otrzymanego wezwania do zapłaty. W ten sposób bank nie ponosi żadnych negatywnych skutków nieuznawania roszczenia kredytobiorcy a przeciąganie procesu jest zupełnie bezkarne. Tego typu praktyka zupełnie wypacza sens Dyrektywy 93/13. Tam, gdzie będzie to możliwe będziemy składać skargi kasacyjne do SN. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka

Umowa z Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi nieważna

18 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR Joanna Radzyńska – Głowacka, I C 2734/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: 1. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego na 250 tys. zł. zawartej we wrześniu 2008 r. z Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi; 2. zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich zapłaconych kwot w wysokości blisko 190 tys. zł z odsetkami od upływu terminu z wezwania przedsądowego; 3. zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu w wysokości 11.817,00 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy

Oddalony wniosek mBank S.A. o wstrzymanie wykonalności prawomocnych wyroków uzyskanych na rzecz naszego klienta

Z przyjemnością informujemy, iż Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 października 2021 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 386/21 oddalił wniosek mBank S.A. o wstrzymanie wykonalności prawomocnych wyroków uzyskanych na rzecz naszego klienta. Wezwanie do zapłaty ze wskazaniem rachunku bankowego zostało już wysłane. W przypadku braku płatności w imieniu naszego klienta skierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Poniżej informacja na temat wyroku: W dniu 30 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I ACa 386/21 w składzie SSA Dorota Markiewicz oddalił apelację mBanku od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu z kwietnia 2006 r. (d. BRE Bank S.A.). Dodatkowo sąd zmienił wyrok Sądu I instancji w części na skutek apelacji pełnomocnika powoda zasądzając na rzecz powoda dalszą kwotę ponad 43 tysięcy złotych, nie podzielając tym samym argumentacji Sądu I instancji, iż roszczenie powoda uiszczone powyżej 10 lat przed wniesieniem powództwa uległo już przedawnieniu. Sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej, iż po pierwsze w sprawie zostało pierwotnie złożone zawezwanie do próby ugodowej, które przerwało bieg terminu przedawnienia. Sąd zaznaczył jednak, iż nawet gdyby zawezwanie do próby ugodowej nie zostało złożone, to i tak roszczenie powoda nie uległoby przedawnieniu. Sąd podkreślił, że o…

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING!

Prawomocna nieważność umowy spłaconego kredytu ING! 18 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Aleksandra Korusiewicz; sygn. I ACa 955/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24 marca 2021 r. (SSO Joanna Kurek -Pachla; II C 235/19) i zasądził na pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Poniżej informacja na temat wyroku Sądu I instancji: Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach kwotę 424.338,89 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia zapłaty tytułem nieważności umowy. 2. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; W tej sprawie nie było potrzeby występowania z roszczeniem w zakresie ustalenia nieważności umowy, ponieważ sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego, hipoteka została już wykreślona kilka lat temu. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Wyrok prawomocny - umowa mBanku nieważna!

Wyrok prawomocny – umowa mBanku nieważna! 26 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Marta Szerel; V ACa 427/20) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 1079/17), w którym to wyroku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z maja 2007 r. (d. BRE Bank S.A) jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy 42.120,51 PLN oraz 298,05 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna ze względu na nieuczciwe postanowienia waloryzacyjne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy. Postanowienia takie ewidentnie naruszają dobre obyczaje i interes konsumenta, a ponieważ brak jest przepisów, które mogłyby zastąpić te postanowienia, to umowa musi upaść. Sąd zasądził ponadto na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8100 zł. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy. Więcej informacji o pozostałych wyrokach Kancelarii znajdą Państwo bezpośrednio na stronie Kancelarii.

Prawomocna nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A.

Prawomocna nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 października 2021 r. sygn. akt I ACa 594/21 (SSO del. Anna Strączyńska) na skutek apelacji obu stron: I. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 czerwca 2021 r. (I C 1478/19) w zakresie stwierdzającym nieważność umowy kredytu zawartej w czerwcu 2007 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądzającym na rzecz powoda od banku kwotę 24.543,22 CHF; II. zmienił wyrok w zakresie oddalającym powództwo i zasądził od banku na rzecz powoda dodatkowe 14.047,71 PLN oraz 1.129,34 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie; III. ustalił, że powód wygrał proces w 100%; IV. zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 4.050 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego w drugiej instancji; V. sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania ze strony banku. W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, powołując się na aktualne orzecznictwo TSUE, że częściowe oddalenie roszczenia o zapłatę przed sądem pierwszej instancji było błędne, bowiem nie można liczyć biegu terminu przedawnienia od chwili zawarcia umowy. Dlatego Sąd Apelacyjny, na skutek apelacji kredytobiorcy, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie oddalającym powództwo i uwzględnił je w całości. Jednocześnie apelacja banku została oddalona. W ustnych motywach…

Umowa Banku Millennium nieważna

Umowa Banku Millennium nieważna + podwójne koszty zastępstwa procesowego! W dniu 22 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk) sygn. akt. XXVIII C 4122/21, wydał wyrok zgodnie z którym: 1. ustalił, że Umowa z czerwca 2008 r. zawarta pomiędzy powodami, a Bankiem Millennium S.A. jest nieważna; 2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 51.332,87 PLN oraz kwotę 53.137,13 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19 września 2019 r. do dnia zapłaty 3. oddalił powództwo w zakresie żądania ustawowych odsetek za opóźnienie za okres od dnia 24 stycznia 2017 r. do dnia 18 września 2019 r. 3. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 22.634 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu. Zdaniem Sądu, zgodnie z aktualnym stanem orzecznictwa, należy stwierdzić nieważność umowy z uwagi na sprzeczność z ustawą. W ocenie Sądu postanowienia opisane w umowie są sprzeczne z art. 353(1) k.c. Sąd wskazał na fakt, iż postanowienia będące przedmiotem postępowania są już wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, a sam Bank ma świadomość, iż posługuje się klauzulami abuzywnymi od 2010 r. (pierwszego prawomocnego zakończonego postępowania w tym zakresie). Sąd wskazał, iż wszelkie propozycje zastosowania późniejszych przepisów odnośnie uzupełniania luk w umowach, zgodnie z orzecznictwem TSUE,…

Umowa z mBank nieważna

W dniu 20 października 2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2422/21, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z września 2008 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna, II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 194.952,54 PLN oraz 129.811,02 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia: Żądanie powodów jest uzasadnione z uwagi na nieważność umowy wynikającą ze sprzeczności umowy z ustawą. Do nieważności zdaniem Sądu prowadzi również analiza postanowień pod kątem abuzywności. Zdaniem Sądu postanowienia opisane w umowie są sprzeczne z art. 353(1) k.c. Sąd uznał, iż bez zakwestionowanych postanowień, odwołujących się do indeksacji do franka szwajcarskiego, umowa kredytu nie zostałaby zawarta w ogóle, a względnie na innych warunkach. Zdaniem Sądu Okręgowego, nawet przyjmując, że umowa byłaby w całości ważna, z racji braku sprzeczności z ustawą, gdyby nie byłoby nieważności bezwzględnej, zawarte w umowie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokości rat kredytu są abuzywne, a tym samym nie wiążą powodów. Sąd…

Prawomocne "odfrankowienie" umowy z Santander Consumer Bank

Prawomocne „odfrankowienie” umowy we Wrocławiu. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSO del. Krzysztof Rudnicki, I ACa 767/21) oddalił apelację obu stron od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 5 lutego 2021 r. (I C 1467/17; SSO Anna Strzembinczyk-Stembalska). Zgodnie z tym wyrokiem postanowienia dotyczące indeksacji kursem CHF znajdujące się w umowie kredytu nominowanego do CHF na kwotę 600 tys. PLN zawartej z Santander Consumer Bank z października 2006 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców, a bank zobowiązany jest zwrócić kwotę ok. 150 tys. PLN nadpłaconą przez kredytobiorców wskutek stosowania tych postanowień przez bank. Co najważniejsze, kwota kapitału do zwrotu nie wynosi jak twierdził bank ok. 530 tys. zł (przeliczana z CHF), lecz ok. 300 tys. PLN (stan na dzień złożenia pozwu, to jest maj 2017 r.). Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański.

Roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzględniony.

Prawomocny wyrok: roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzgledniony. Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 549/20; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2020 r. (XXV C 195/16; SSR del. Michał Jakubowski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji kursem CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat z odsetkami od wniesienia pozwu (luty 2016 r.). Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że zarzut potrącenia podniesiony przez bank jest nieskuteczny. Bank w lipcu 2021 r. złożył wezwanie do zwrotu wypłaconej kwoty kredytu a następnie złożył oświadczenie o potrąceniu i dalej zgłosił w postępowaniu apelacyjnym zarzut potrącenia. Sąd uznał, że zarzut jest nieskuteczny, gdyż roszczenie banku jest przedawnione: bank od 2016 r. powinien się liczyć z nieważnością umowy i podjąć odpowiednie kroki. Wyrok jest prawomocny, ale bank zapewne złoży skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.

Umowa zawarta z dawnym Getin Bank S.A. jest nieważna w całości

13 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska; XXIV C 2689/20 wcześniej XXV C 1229/16), wydał wyrok. w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2007 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. zawarta z dawnym Getin Bank S.A. jest nieważna w całości, II. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów zwrot zapłaconych w łącznej wysokości blisko 400 tys. zł, z odsetkami od dnia wezwania, z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów zwrotu kwoty kredytu pozwanemu bankowi albo zabezpieczenie roszczenia o zapłatę tej kwoty. III. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów całość kosztów procesu. Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał na argumenty wynikające z dotychczasowej linii orzeczniczej dotyczącej ustalenia nieważności umów powiązanych z walutą CHF. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Annę Bielecki.

Umowa mBanku nieważna

W dniu 8.10.2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2375/21 (poprzednio VI C 1055/17), w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z października 2008 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna, II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 65.759,33 PLN oraz 18.566,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia: Żądanie powodów jest uzasadnione z uwagi na nieważność umowy wynikającą ze sprzeczności umowy z ustawą. Do nieważności zdaniem Sądu prowadzi również analiza postanowień pod kątem abuzywności. Indeksację kredytu należy uznać za dopuszczalną co do zasady, ale w ocenie Sądu postanowienia opisane w umowie są sprzeczne z art. 353(1) k.c. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki

Prawomocny wyrok - umowa d. GE Money Bank nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt I C ACa 384/21 (SSA Piotr Daniszewski): 1. oddalił apelację Banku BPH S.A. 2. zasądził na rzecz kredytobiorców od banku kwotę 8.100,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. (sygn. akt XV C 420/19) w którym sąd: 1. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z GE Money Bank S.A. 2. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 64.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty; 3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817,00 PLN tytułem kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że w pełni podziela stanowisko sądu pierwszej instancji co do nieważności umowy. W tym zakresie sąd zwrócił uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, zastosowany mechanizm indeksacji sprawił, że strony nie określiły wysokości świadczenia kredytobiorcy, co jest sprzeczne z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 353(1) k.c. Po drugie klauzule indeksacyjne niewątpliwie są abuzywne, a ich eliminacja z umowy sprawia, że umowa nie może być dalej wykonywana. Sąd nawiązał również do wyroku TSUE z 29…

Umowa z d. Polbank EFG nieważna

W dniu 5 października 2021 r. w sprawie o sygn. XXV C 2512/18 przeciwko Raiffeisen Bank International AG Sąd w składzie SSO Krystyna Stawecka: I) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej CHF zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna, II) zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 134.493,12 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty, III) zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w wysokości 6.400,00 PLN. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporną umowę kredytu indeksowanego należało uznać za w całości nieważną z uwagi na zawarty w niej wadliwy mechanizm indeksacyjny, jak również z uwagi na sprzeczność z istotą stosunku zobowiązaniowego. Sąd wskazał, że powodowie – konsumenci, nie zostali w sposób właściwy poinformowani, że zawarty w umowie mechanizm indeksacyjny pozwala pozwanemu bankowi na jednostronne kształtowanie wysokości zobowiązania i na pobieranie dodatkowego wynagrodzenia w postaci spreadu. Reguła indeksacyjna została zawarta nie w umowie, a w jednostronnie narzuconym przez bank regulaminie, sama zaś umowa została zawarta za pomocą wzorca umownego, który to wzorzec nie podlegał negocjacjom w zakresie klauzul indeksacyjnych. W ocenie Sądu, powodowie nie zostali w sposób…

Wyrok prawomocny - umowa mBank nieważna

5 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Anna Strączyńska; I ACa 396/21) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 marca 2021 r. (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 720/17), w którym to wyroku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. na kwotę ok. 2 mln zł jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat w wysokości 900 tys. PLN oraz 250 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego oraz późniejszego rozszerzenia powództwa. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna ze względu na nieuczciwe postanowienia waloryzacyjne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy. Postanowienia takie ewidentnie naruszają dobre obyczaje i interes konsumenta, a ponieważ brak jest przepisów, które mogłyby zastąpić te postanowienia, to umowa musi upaść. Sąd zasądził ponadto na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8100 zł. Wyrok jest prawomocny, choć należy się spodziewać, że bank złoży skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.

Umowa z Kredyt Bank nieważna

Ustalenie nieważności umowy, brak uznania przez Sąd zarzutu zatrzymania i potrącenia! W dniu 4.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 542/21, wcześniej sprawa była prowadzona w SR dla Wrocławia-Śródmieścia, sygn. I C 637/17 oraz SO we Wrocławiu, sygn. XII C 815/20) wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z lipca 2007 r., zawartej z poprzednikiem prawnym Kredyt Bank S.A. II. zasądził od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 53.796,42 PLN oraz 18.751,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty; III. oddala żądanie główne w pozostałej części (w zakresie odsetek dochodzonych przez kredytobiorcę przed złożeniem modyfikacji w zakresie ustalenia nieważności umowy) III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 23.617 zł (koszty zastępstwa procesowego w podwójnej wysokości z uwagi na znaczny nakład pracy pełnomocnika, jak również złożenie przez bank zarzutu zatrzymania i potrącenia) IV. nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 964,37 zł tytułem nieuiszczonych wydatków. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna ponieważ narusza art. 353(1) KC, tj. naturę stosunku prawnego, gdyż bank ma prawo do dowolnego kształtowania…

Prawomocny wyrok- umowa z mBank nieważna

Kolejna prawomocna nieważność! W dniu 30 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I ACa 386/21 w składzie SSA Dorota Markiewicz oddalił apelację mBanku od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu z kwietnia 2006 r. (d. BRE Bank S.A.). Dodatkowo sąd zmienił wyrok Sądu I instancji w części na skutek apelacji pełnomocnika powoda zasądzając na rzecz powoda dalszą kwotę ponad 43 tysięcy złotych, nie podzielając tym samym argumentacji Sądu I instancji, iż roszczenie powoda uiszczone powyżej 10 lat przed wniesieniem powództwa uległo już przedawnieniu. Sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej, iż po pierwsze w sprawie zostało pierwotnie złożone zawezwanie do próby ugodowej, które przerwało bieg terminu przedawnienia. Sąd zaznaczył jednak, iż nawet gdyby zawezwanie do próby ugodowej nie zostało złożone, to i tak roszczenie powoda nie uległoby przedawnieniu. Sąd podkreślił, że o przedawnieniu może być tylko mowa od momentu od kiedy konsument dokładnie zna swoją sytuację i podejmie świadomą decyzję co do upadku umowy. Sygn: I C 48/18 (Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 30 marca 2021 r.) SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka. I ACa 386/21 (Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z dnia 30 września 2021 r.). SSA Dorota Markiewicz. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła…

Umowa z DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi nieważna

W dniu 30.09.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak; XXVIII C 524/21, wcześniej XXV C 438/19) wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytu nr 93387 zawartą dnia 16 czerwca 2008 r., z poprzednikiem prawnym DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi; II. zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę17.623,18 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; III. zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434 zł. Sąd wskazał, że umowa zawarta pomiędzy stronami postępowania miała charakter umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej. W ocenie Sądu postanowienia umowy odnoszące się do przeliczania rat po kursie sprzedaży są abuzywne i nie powinny obowiązywać konsumentów. Postanowienia te dotyczą wprost świadczenia głównego a zatem nie obowiązują one konsumentów. W oparciu o abuzywne postanowienia zawarte w spornej umowie nie da się ustalić wysokości świadczeń stron umowy. Skutkiem abuzywności musi być upadek tej umowy. Sąd zasądził na rzecz powodów całość dochodzonego pozwem roszczenia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy

Prawomocny wyrok- umowa z mBank nieważna

Prawomocny wyrok: umowa mBanku nieważna! Do umowy wmontowany został instrument finansowy typu SWAP przenosząc całe ryzyko walutowe na kredytobiorców! Dzisiaj tj. 28.09.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 355/21) w składzie SSO del. Anna Strączyńska uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu indeksowanego mBanku z kwietnia 2008 r. jest trwale bezskuteczna/nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonego przez nich roszczenia. Sąd zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 lutego 2021 r. wydany na posiedzeniu niejawnym, który oddalił powództwo kredytobiorców w całości (I C 1053/17, SSO Jacek Bajak) i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie całą dochodzoną kwotę tj. 164.999,77 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 września 2017 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził od mBank S.A. na rzecz powód 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I instancję oraz 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd zgodził się z apelacją strony powodowej, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy. Umowa pozwalała bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorców. Dodatkowo Sąd zaznaczył, że Bank posiadał zdecydowaną przewagę kontraktową. Do umowy wmontowano instrument walutowy typu SWAP przenosząc całe ryzyko na konsumenta.…

Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 1857/21) Sąd: 1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny nr (…) zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w sierpniu 2007 r. jest nieważna; 2. zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 237 550,43 zł oraz 48 582,60 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 27 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty; 3. oddalił żądanie zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w pozostałym zakresie; 5. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Trudno powiedzieć z czego wynika data, od której zostały zasądzone odsetki, nie jest to bowiem data wezwania, ani też data przesłuchania powodów – którego w tej sprawie w ogóle nie było. Być może Sąd przyjął za właściwą datę doręczenia pozwu pozwanemu. Szczegóły będą znane po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia wyroku. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. dr Jacek Czabański.