Oddalenie powództwa dla umowy 2004 roku

21 marca 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Piotra Bednarczyka w sprawie XXVIII C 4581/21 oddalił powództwo kredytobiorcy, gdyż umowa została zawarta 14 kwietnia 2004 r., a więc na 2 tygodnie przed wejściem Polski do UE, a zatem kredytobiorca nie może korzystać z ochrony. Ponadto zdaniem sędziego ówczesny kurs CHF był na tyle wysoki, że nie doszło do pokrzywdzenia kredytobiorcy. W tej sprawie oczywiście zostanie złożona apelacja, po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

Oddalenie powództwa przeciwko DNB Bank Polska

Wyrokiem z 24 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2262/20; SSO Edyta Bryzgalska) oddalił powództwo kredytobiorców w sprawie przeciwko DNB Bank Polska. Powodowie zawarli w 2010 r. umowę kredytu indeksowanego do EUR. Zdaniem Sądu w tamtym okresie czasu wszystko już było wiadome na temat kredytów powiązanych z walutą obcą. W 2008 r. nastąpił istotny wzrost kursu franka szwajcarskiego i wszyscy, którzy mieli takie umowy w 2008 r. doświadczyli na własnej skórze w jaki sposób może zmaterializować się ryzyko. Wówczas został również sporządzony raport dotyczący spreadów. Wszczęto też wówczas proces legislacyjny dotyczący prawa bankowego i zmiany przepisów dotyczących...

Oddalenie powództwa w sprawie d. Polbank EFG

7 grudnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 688/20; Michał Chojnacki) na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym w całości oddalił powództwo kredytobiorców o ustalenie i zapłatę skierowane przeciwko Raifeissen Bank International AG (umowa d. Polbank EFG). Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, gdyż na razie uzasadnienie nie zostało sporządzone. Wyrok stoi w jaskrawej sprzeczności z orzeczeniami zapadającymi w apelacji warszawskiej i dlatego w sprawie zostanie złożona apelacja. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadz adw. Jacek Czabański.

Umowa indeksowana kursem EUR z 2010 r. ważna i uczciwa

30 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2524/18; SSR del. Edyta Bryzgalska) wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego kursem EUR udzielonego w 2010 r. przez Getin Noble Bank. Sąd oddalił powództwo i zasądził od kredytobiorców na rzecz banku zwrot kosztów procesu w wysokości 10.817 zł. Głównymi motywami rozstrzygnięcia było: 1. umowa kredytu indeksowanego jest dopuszczalna prawem; 2. kredytobiorcy byli właściwie poinformowani o ryzyku (oświadczenie do umowy), a ponadto musieli zdawać sobie z niego sprawę (wcześniej zaciągnęli kredyt indeksowany kursem CHF; kredyt był z 2010 r., czyli po gwałtownym wzroście kursu CHF i kiedy w mediach zaczęło się...

Umowa d. Noble Bank uczciwa

25 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Bryzgalska, XXV C 641/19) oddalił powództwo kredytobiorcy p-ko Getin Noble Bank w sprawie umowy kredytu indeksowanego z 2007 r. d. Noble Bank S.A. Zdaniem Sądu umowa jest ważna, ponieważ określa kwotę kredytu, bank nie ustalał w sposób dowolny tabeli kursów walut, a poza tym ustawy dopuszczają takie formy kredytów. Co do elementu ryzyka, to zdaniem Sądu bank nie mógł przewidzieć gwałtownego osłabienia złotówki, jakie nastąpiło później, ale z drugiej strony kredytobiorca zaciągając zobowiązanie na 30 lat musiał się z tym ryzykiem liczyć. Zdaniem Sądu kredytobiorcy zostali w sposób właściwy...

Oddalenie powództwa – mBank nie jest bezpodstawnie wzbogacony

Wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Jończyk; III C 457/20) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A.: 1. oddalił powództwo; 2. odstąpił od zasądzania kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowa co prawda zawiera klauzule niedozwolone, a ich eliminacja prowadziłaby do nieważności umowy, jednak zdaniem sądu bank nie został bezpodstawnie wzbogacony. Sąd swoje stanowisko oparł na fakcie, że kredyt został spłacony w całości przed wytoczeniem powództwa. Zdaniem sądu ta okoliczność świadczy o realizacji celu umowy, jakim był zakup nieruchomości, a następnie jej sprzedaż i spłata kredytu....

Oddalone powództwo kredytobiorcy

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Bajak, I C 1053/17) w sprawie p-ko mBank SA wydał wyrok oddalający powództwo kredytobiorcy. Nie są na razie znane motywy rozstrzygnięcia, ale znając dotychczasową linię sędziego, to zapewne umowa okazała się ważna i uczciwa w całości. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Niekorzystny wyrok w I instancji: umowa d. Polbank EFG uczciwa

Niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2020 r. Wbrew jednolitemu od 2 lat stanowisku Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSO Katarzyna Waseńczuk w sprawie o sygn. II C 2015/19 przeciwko Raiffeisen Bank International AG uznała, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG jest ważna, nie jest sprzeczna z przepisami prawa bankowego, ani kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, zapisy umowy zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, a na ważność umowy nie wpływa fakt, że powodowie się z umową nie zapoznali, czy też zapoznali w niedostatecznym stopniu. W ocenie Sądu, klauzule indeksacyjne zawarte w umowie mają charakter głównych postanowień...

17 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 274/18, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko mBankowi w całości.

Zdaniem Sadu, ponieważ powodowie zaciągali tego typu kredyt wcześniej, nie można uznać, że nie zostali prawidłowo poinformowani o ryzyku. Ponadto ponieważ powódka zeznała, że nie czytała umowy, więc “chcącemu nie dzieje się krzywda”. Powództwo o ustalenie jest niezasadne, bo brak interesu prawnego. Nawet jeśli klauzule przeliczeniowe są abuzywne, to nie można powiedzieć, że cała umowa jest nieważna. Można było wystosować żądanie o zasądzenie różnicy nadpłat ale do momentu wejścia w życie ustawy antyspreadowej. W takim przypadku można byłoby zastosować kurs średni NBP. Po wejściu w życie ustawy antyspreadowej, klauzule przeliczeniowe nie są już abuzywne. Niezasadne jest też żądanie zwrotu składek...

5 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank (I C 653/17, SSR del. Tadeusz Bulanda), w którym uznał, że umowa kredytu jest ważna, a postanowienia dotyczące indeksacji są nieuczciwe, ale wyłącznie w zakresie odnoszącym się do kursów z tabeli banku, który może zostać zastąpiony innym kursem.

W sprawie został dopuszczony dowód z opinii biegłego na okoliczność przeliczenia kredytu według kursu średniego NBP, a w efekcie na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota ponad 10 tys. zł. nadpłaconych rat kredytu, a w pozostałej części powództwo zostało oddalone. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.