Umowa Kredyt Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 186/20 (SSO Agnieszka Piotrowska): I. ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku S.A. jest nieważna; II. oddalił powództwo o zapłatę (z uwagi na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia); III. zasądził od Santander Bank Polska S.A. kwotę 500 zł na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie, które odsyłają do kursów CHF z tabeli banku są abuzywne. Mechanizm ustalania kursów nie został ujawniony w umowie, więc bank miał w tym zakresie pełną swobodę. W...

Umowa BOŚ nieważna

Wyrokiem z 22 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Kiełek, II C 3016/20) ustalił, że umowa kredytu denominowanego Banku Ochrony Środowiska z czerwca 2005 r. jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot w PLN i CHF. Sąd stwierdził, że umowa nie określała wysokości kwoty jaka miała być wypłacona, a następnie zwrócona przez kredytobiorcę co jest sprzeczne z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a umowa jest zatem nieważna. W efekcie należy się zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Podniesiony przez bank zarzut przedawnienia jest chybiony. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.

Umowa Millennium nieważna

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) w sprawie zarejestrowanej pod sygn. IV C 2950/20, wydał wyrok, w którym: 1. ustalił , że umowa kredytowa z dnia 11 września 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna; 2. zasądził na rzecz powodów kwotę 413.236,51 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020 r. tj. od upływu terminu zakreślonego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, 3. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów w wysokości 11.834 PLN. Sąd wskazał, że powodowie posiadają...

Umowa z BPH nieważna

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Kredyt w całości spłacony, wyrok dotyczy tylko jednego kredytobiorcy! Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) w sprawie o sygn. akt II C 1457/19 prowadzonej przeciwko Bankowi BPH S.A.: I. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania. W ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że:-klauzule...

Umowa mBanku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 06 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 715/20 (SSO piotr Pancer): 1. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy: a) kwotę 130.475,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty; b) kwotę 116.507,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 26.454,57 CHF od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 90.052,96 CHF od dnia 10 marca 2022 r. do dnia zapłaty. II. umorzył postępowanie w zakresie roszczenia o ustalenie; III. oddalił powództwo w...

Umowa Eurobanku nieważna

W dniu 20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie, (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 1445/21) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot 152.994,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 października 2016 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo sąd ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu na rzecz powoda całości poniesionych przez niego kosztów procesu w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik procesu opisaną w art. 98 kpc, albowiem pozwany przegrał...

Umowa Eurobanku nieważna

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Agnieszka Kossowska; XXVIII C 7837/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 427.394,98 PLN, z tym, że spełnienie świadczenia nastąpi za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Dodatkowo Sąd zasądził a rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty. W ocenie Sądu umowa jest bezwzględnie nieważna, jako sprzeczna z naturą...

Umowa Kredyt Banku nieważna

20 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII C 2133/21, wcześniej III C 1723/19) ustalił, że umowa d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska SA) z października 2008 r. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od 14 dnia od doręczenia pozwu do dnia złożenia zarzutu zatrzymania, co nastąpiło w odpowiedzi na pozew. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Katarzyna Szydłowska.

Umowa Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Elżbieta Lucyna Mojsa; XXV C 392/18) uznał umowę kredytu z maja 2008 r. zawartą z dawnym Polbank EFG za nieważną i zasądził zwrot rat z odsetkami.

Umowa Noble Bank S.A. nieważna

Wyrokiem z 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska; XXIV C 2449/20) ustalił, że umowa kredytu Noble Bank S.A. z 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot rat z odsetkami.