Umowa Getin Bank nieważna

12 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 2720/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym: I. ustalił, że umowa kredytu d. Getin Banku na ok. 400 tys. zł. jest nieważna oraz zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powoda dochodzą kwotę rat z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wniesienia powództwa (co nastąpiło w 2016 r.) i uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania. II. zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powoda koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu. W krótkim uzasadnieniu Sąd wskazał, że...

Umowa z GE Money nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 11 maja 2022 r. sygn. akt I C 1805/19 (SSO Marcin Cichosz): I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z d. GE Money Bank S.A. jest nieważna; II. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców:a) kwotę 141.800,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;b) kwotę 62.013,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie. IV. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 14.617,00 PLN...

Umowa z Getin Bank nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 2567/20) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 maja 2022 r. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Getin Banku S.A. z 2008 jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 192.885,82 zł oraz kwotę 3.970 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 28 listopada 2019 r. od dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Umowa zawarta z Deutsche Bank nieważna

Dnia 29 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 1425/21, poprzednia sygnatura I C 1886/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2008 r. zawarta z Deutsche Bank jest nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 113.649,74 PLN oraz 106.651,17 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu, pozostawiając je do wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku. Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa...

Umowa z DNB nieważna

28 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Jończyk, sygn. akt XXV C 13/22, poprzednia sygn. III C 1535/20), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko DNB Bank Polska S.A. na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym: 1. ustalił, że umowa kredytu z lutego 2009 r. jest nieważna;2. zasądził na rzecz powodów kwotę 500.947,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;3. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki

Sąd stwierdza brak statusu konsumenta

28 kwietnia 2022 r., w dniu wydania uchwały III CZP 40/22, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Sornat-Unisk, XXVIII C 1763/21) wydał wyrok, w którym: 1. oddalił powództwo w całości, 2. zasądził koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego. Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż o oddaleniu powództwa zadecydował brak posiadania statusu konsumenta przez powoda. Zdaniem Sądu powód zakupił nieruchomości w celach inwestycyjnych, bowiem 3 lata po zawarciu umowy kredytu powód zaczął prowadzić działalność gospodarczą, która w CEIDG miała m.in. wpisany przedmiot zawiązany z najmem nieruchomości. Podczas przesłuchania powód zaprzeczył, by prowadził w tym zakresie działalność gospodarczą. Jednakże...

Umowa Deutsche Bank nieważna

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska; XXVIII C 6565/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z listopada 2008 r. zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC S.A. jest nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot zapłaconych w łącznej wysokości ponad 900 tys. złotych, z odsetkami w części od dnia następnego od po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty. III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda całość kosztów procesu.Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna na podstawie art. 58 § 1...

Wygrana z Millenium przekazana do ponownego rozpatrzenia

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn.akt VI ACa 253/21 (SSA Teresa Mróz) uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. XXV C 2185/20 (SSO Kamil Gołaszewski) (wyrok ustalający nieważność wraz z zasądzeniem) i przekazał go do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Apelacyjnego umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium może być wykonywana dalej z pominięciem klauzul przeliczeniowym w umowie (Sąd Apelacyjny opowiedział się za tzw. odfrankowieniem kredytu). Kancelaria wystosuje zażalenie do Sądu Najwyższego po wpływie uzasadnienia wyroku. Oczywiście samo „odfrankowienie” jest zgodne z Dyrektywą EWG 93/13, jednakże Sąd Apelacyjny...

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 4161/21 (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) uznał umowę kredytu indeksowanego do kursu CHF z kwietnia 2008 r. zawartą z mBankiem za nieważną z uwagi na abuzywność jej postanowień i zasądził na rzecz powodów całość roszczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw....

Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 3308/21 (SSR del. Piotr Grenda): I. ustalił, że umowa kredytowa indeksowana do kursu CHF ze stycznia 2008 roku zawarta z mBankiem jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 232.696,67 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 lutego 2021 do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania. Jeśli chodzi o klauzule indeksacyjne, a w szczególności tabele kursów walut, to wg sądu dowody potwierdzają, że...