Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

Wyrokiem z dnia 20 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz) w sprawie o sygn. akt XXV C 2698/18 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias z dnia 20 sierpnia 2008 r. jest nieważna! Sąd uznał za abuzywne postanowienia dotyczące indeksacji kredytu, tj. § 7 ust. 4 Regulaminu i § 9 ust. 2 Regulaminu. Zdaniem Sądu po ich wyeliminowaniu z umowy powstaje luka, przy czym nie ma możliwości jej wypełnienia, a zatem umowa nie może być kontynuowana i należało ją uznać za nieważną. Wskazane postanowienia zdaniem Sądu nie wiązały powoda już od chwili zawarcia...

Umowa mBanku „starego portfela” jest nieważna a druga umowa jest „odfrankowiona”

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 13 października 2020 r. (SSO Marcin Polakowski; II C 652/18): -ustalił, że umowa kredytu z 2006 r. ("stary portfel" mBanku) jest nieważna, -ustalił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie z 2008 r. są bezskuteczne wobec kredytobiorców; -zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 27 tys. PLN. W ustnych motywach wyrok Sąd wyjaśnił, że umowa z 2006 r. jest nieważna z uwagi na brak precyzyjnych reguł w zakresie zmiany oprocentowania kredytu. Umowa przyznawała bankowi swobodę w tym zakresie. Jednocześnie sąd zastosował teorię salda i oddalił powództwo o zapłatę w zakresie tej umowy. Co...

Umowa d. Getin Banku „odfrankowiona”

12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal; XXV C 1238/18) wydał korzystny wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (umowa dawnego Getin Bank S.A.), w którym: -ustalił bezskuteczność klauzul indeksacyjnych; -ustalił bezskuteczność klauzuli podwyższania salda z tytułu ubezpieczenia Dom BankAssurance; -ustalił bezskuteczność zapisu Aneksu do umowy, na podstawie którego bank doliczył do salda kredytu kwotę ponad 14.000 PLN (4,95% salda kredytu) za zawarcie anesku umożliwiającego spłatę rat kredytu po kursie sprzedaży NBP; -zasądził od banku na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 37.931,50 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 6 VI 2018 r. W ustnych...

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z dnia 6 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1128/19, wcześniej XXV C 1743/17) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Erobank Ergasias z dnia 20 czerwca 2008 r. jest nieważna. Sprawę prowadzili adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Umowa DNB Bank Polska „odfrankowiona”

5 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1066/19, SSO Tomasz Gal) stwierdził, że umowa DNB Bank Polska S.A. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji są bezskuteczne na przyszłość. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański.

Umowa Banku Millennium nieważna

1 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1188/18; SSO Agnieszka Rafałko) wydał wyrok, w którym zasądził od Banku Millennium S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę zapłaconych do tej pory rat kredytu, to jest blisko 270 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ale oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy. Sąd uznał żądanie powodów za zasadne, gdyż umowa zawiera klauzule abuzywne dotyczące tabel kursowych. Pozwany jednostronnie kształtował tabele, której kursy nie były negocjowane z powodem. Miało to bezpośrednie przełożenie m.in. na saldo kredytu. Skoro umowa zawiera takie klauzule to należy uznać, że umowa jest nieważna (w Polsce...

Umowa Banku Millennium nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka; XXIV C 532/17) wydał w dniu 29 września 2020 r. wyrok ustalający, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z  Bankiem Millennium S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz powodów zwrot wszystkich zapłaconych do tej pory kwot na rzecz banku w wysokości ok. 270 tys. zł i 60 tys. CHF. Sąd uznał za zasadną argumentację strony powodowej. Pozwany ukształtował umowę w ten sposób, że proces indeksacji jest podwójny, oparty na wskaźniku w postaci kursu waluty, który jest przyjmowany z tabeli kursowej pozwanego. Umowa nie zawiera żadnego wskazania co w tych tabelach może być....

Umowa kredytu ważna, a kurs banku może być zastąpiony kursem średnim NBP

Wyrokiem z 25 września 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Iwona Wysocka, I C 1280/18) w sprawie z powództwa banku Millennium (dawny Euro Bank S.A.) zasądził od kredytobiorcy dochodzoną przez bank kwotę, wynikającą z wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, zastępując tylko kurs banku kursem średnim NBP (wedle zleconej opinii biegłego). Sąd uzasadnił swoje stanowisko w ten sposób, że: - nie jest zasadny zarzut nieważności umowy kredytowej, w ocenie Sądu umowa spełnia wymogi ustawy- Prawo bankowe: wskazano kwotę kredytu, sposób wypłaty, sposób spłaty i oprocentowanie, - zasadny jest zarzut abuzywności postanowień umowy odwołujących się do kursów arbitralnie wyznaczanych przez...

Umowa kredytu mBank nieważna

21 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska, II C 380/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A., w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego udzielonego w maju 2008 r. na kwotę 950 tys. zł jest nieważna i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę rat zapłaconych w CHF (ponad 60 tys. CHF), ale oddalił roszczenie o zwrot kwot w PLN - gdyż sąd uznał, że skoro kwota jaką powodowie uiścili na rzecz banku nominalnie nie przekracza kwoty, jaką powodowie otrzymali od banku na podstawie umowy kredytu, to nie ma mowy o bezpodstawnym...

Umowa Getin Banku ma być wykonywana bez indeksacji

17 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del Anna Zalewska, XXV C 1396/18) uznał, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku na kwotę 275 tys. zł z lipca 2008 r. jest ważna, ale musi być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Sąd ustalił, że postanowienia dotyczące § 9 ust. 2 Umowy (przeliczenie po kursie kupna) i § 10 ust. 3 Umowy (przeliczenie po kursie sprzedaży) oraz postanowienie § 8 Aneksu nr 1 (prowizja za sporządzenie aneksu na przeliczanie po kursie NBP)są bezskuteczne wobec powoda i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę ponad 84 tys. zł wraz z odsetkami...

Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

W dniu 15 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. Stanisław Zabłocki) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu (sygn. akt XXV C 234/19) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego ze stycznia 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty tj. 48.308,16 PLN oraz 174.326,72 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.

Prawomocny wyrok – umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej bez indeksacji

14 września 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1725/17, SSA Grażyna Kramarska, SSA Maciej Kowalski (spr.), SSA Agata Wolkenberg) wydał wyrok i oddalił apelację Raiffeisen International Bank AG od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.10.2017 r. (XXC 1732/16), w którym Sąd oddalił roszczenie związane z nieważnością umowy, ale uznał, że umowa kredytu d. Polbank EFG obowiązuje dalej bez klauzul indeksacyjnych i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot nadpłaconych rat kredytu. Sąd Apelacyjny wskazał, że nie ulega wątpliwości, że klauzule indeksacyjne odwołujące się do kursów wyznaczanych przez bank mają nieuczciwy charakter i nie mogą być stosowane. Ponieważ kredytobiorca nie...

Prawomocny wyrok – umowa Getin Banku nieważna

8 września 2020 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny (SSA Małgorzata Borkowska, SSA Teresa Mróz, SSO del. Przemysław Feliga, VI ACa 182/19) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego z 30 listopada 2018 r. (SSR del Kamil Gołaszewski, XXV C 1599/17),w którym SO uznał, że umowa kredytu indeksowanego Getin Banku jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zgodnie z jego żądaniem zwrot kwoty zapłaconej w wysokości nadwyżki ponad kwotę wypłaconego kredytu. Kredytobiorca nie składał apelacji. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.

Umowa mBanku nieważna

3 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha, I C 530/17) w sprawie przeciwko mBank S.A.  wydał wyrok w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego na kwotę 709.800 zł z czerwca 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty tj. 160.867,28 PLN oraz 61.546,68 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 maja 2017 r. do dnia zapłaty. Zdaniem Sądu zarzut nieważności umowy i abuzywności zawartych w niej postanowień jest w pełni zasadny z uwagi na naruszenie art. 69 prawa bankowego oraz art. 353 (1) kc., a także...

Umowa mBanku nieuczciwa w zakresie indeksacji oraz UNWW

31 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. Anna Bonkowska) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt II C 1011/17) wydał wyrok w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego na 300 tys. zł z października 2008 r. jest co prawda ważna, ale klauzule indeksacyjne oraz UNWW są nieuczciwe i nie wiążą konsumentów. W rezultacie Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 108 tys. zł. zwrotu nadpłaconych rat kredytu i ponad 4 tys. zł nadpłaconego UNWW oraz obciążył bank kosztami procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Niekorzystny wyrok w I instancji: umowa d. Polbank EFG uczciwa

Niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2020 r. Wbrew jednolitemu od 2 lat stanowisku Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, SSO Katarzyna Waseńczuk w sprawie o sygn. II C 2015/19 przeciwko Raiffeisen Bank International AG uznała, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG jest ważna, nie jest sprzeczna z przepisami prawa bankowego, ani kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, zapisy umowy zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, a na ważność umowy nie wpływa fakt, że powodowie się z umową nie zapoznali, czy też zapoznali w niedostatecznym stopniu. W ocenie Sądu, klauzule indeksacyjne zawarte w umowie mają charakter głównych postanowień...

Prawomocny wyrok – umowa d. Polbank EFG nieważna

19 sierpnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 345/19, SSA Ryszard Sarnowicz, SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SO del. Grzegorz Tyliński) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2019 r., sygn. XXV C 2579/18 (wyrok wydany przez SSR del. Kamila Gołaszewskiego), a ponadto na skutek apelacji wniesionej przez naszą Kancelarię (w zakresie tzw. teorii salda, którą zastosował Sąd I instancji) zmienił zaskarżony wyrok i zasądził całość roszczenia dochodzonego w imieniu kredytobiorcy stosując tym samym teorię dwóch kondykcji. Sąd Apelacyjny uznał, iż Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że nieuczciwość postanowień umownych (klauzul...

Umowa mBanku nieważna

14 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. Barbara Pyz – Kędzierska, II C 680/17) wydał wyrok w sprawie p-ko mBank S.A., w którym: I. stwierdził nieważność: a. umowy kredytu waloryzowanego z dnia 15 marca 2006 r. b. aneksu nr 1 z dnia 8 lipca 2008 r. (który dokonał indeksacji do CHF kredytu wcześniej złotowego) II. zasądził na rzecz powodów od mBank S.A. kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami. Zdaniem Sądu zarówno umowa, jak i aneks są nieważne, gdyż przy tak sformułowanych postanowieniach strony nie uzgodniły głównych świadczeń stron, zobowiązania strony powodowej zależały...

Prawomocny wyrok – umowa d. Getin Banku jest nieważna

27 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 114/18, SSA Małgorzata Borkowska (spr.), SSA Ksenia Sobolewska-Filcek, SSA Teresa Mróz) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 listopada 2017 r. (XXV C 1059/16, SSR del. Kamil Gołaszewski), w którym Sąd uznał że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 150 tys. zł. kwoty nadpłaconej ponad kwotę otrzymanego kredytu (kredyt został udzielony w sierpniu 2006 r. przez Getin Bank na 250 tys. zł i spłacony całkowicie przed terminem w 2012 r.) Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że nieuczciwość...

Prawomocny wyrok – umowa d. Polbank EFG jest nieważna

Wyrokiem z dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Teresa Mróz, Tomasz Pałdyna, Małgorzata Borkowska, VI ACa 768/19) oddalił apelację banku, a tym samym wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 września 2019 r. (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 2883/18) ustalający nieważność umowy jest już prawomocny. Umowa jest nieważna z trzech powodów: 1. Jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania tj. z art. 353 (1) k.c. - o wysokości zobowiązania kredytobiorcy decydował bank; 2. Jako zawierająca niedozwolone klauzule umowne, których eliminacja prowadzi do jej upadku; 3. W regulaminie zostało wskazane jaki podmiot zajmuje się publikacją stawki LIBOR, która...