Bezwzględna nieważność umowy Getin Noble Banku!

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Sterkowicz; IV C 2815/20), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 12 lutego 2007 r. przez powodów z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 84.184,40PLN oraz 41.475,62 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 1.000,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 10.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że treść umowy łączącej strony nie określała kwoty kredytu w sposób wymagany w art. 69 ust. 2 pkt 2 prawa bankowego.

Dodatkowo sąd stwierdził, że umowa jest sprzeczna z art. 353 (1) k.c., jak również jest nieważna z uwagi na występujące w umowie klauzule abuzywne.

 Zdaniem Sądu naruszono również zasadę równości kontraktowej, a takie okoliczności przemawiają za tym, że taka umowa jest nieważna. W związku z tym, zgodnie z zasadą dwóch kondykcji powodowie mają prawo domagania się wszystkiego co spełnili w wyniku nieważnej umowy i to niezależnie czy pozostają oni dłużnikami banku.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.