Umowa mBanku nieważna

W dniu 8.10.2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2375/21 (poprzednio VI C 1055/17), w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z października 2008 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna, II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 65.759,33 PLN oraz 18.566,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty, III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia: Żądanie powodów jest uzasadnione z...

Prawomocny wyrok – umowa d. GE Money Bank nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt I C ACa 384/21 (SSA Piotr Daniszewski): 1. oddalił apelację Banku BPH S.A. 2. zasądził na rzecz kredytobiorców od banku kwotę 8.100,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 lutego 2021 r. (sygn. akt XV C 420/19) w którym sąd: 1. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z GE Money Bank S.A. 2. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 64.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17 stycznia 2019...

Umowa z d. Polbank EFG nieważna

W dniu 5 października 2021 r. w sprawie o sygn. XXV C 2512/18 przeciwko Raiffeisen Bank International AG Sąd w składzie SSO Krystyna Stawecka: I) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej CHF zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna, II) zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 134.493,12 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 sierpnia 2017 r. do dnia zapłaty, III) zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w wysokości 6.400,00 PLN. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporną umowę kredytu indeksowanego...

Wyrok prawomocny – umowa mBank nieważna

5 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSO del. Anna Strączyńska; I ACa 396/21) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 marca 2021 r. (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; I C 720/17), w którym to wyroku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. na kwotę ok. 2 mln zł jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat w wysokości 900 tys. PLN oraz 250 tys. CHF z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego oraz późniejszego rozszerzenia powództwa. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna ze względu na nieuczciwe postanowienia waloryzacyjne, których eliminacja prowadzi...

Wyrok prawomocny – umowa mBank nieważna

22 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 248/21; SSO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur) na posiedzeniu niejawnym uznał w całości apelację kredytobiorcy i oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020 r. (SSO Bożena Chłopecka; I C 241/17) w ten sposób, że: - podtrzymał ustalenie Sądu Okręgowego, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z mBank w 2007 r. jest nieważna; - zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich kwot zapłaconych w wykonaniu tej umowy w wysokości ponad 380 tys. zł. wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego; - obciążył bank kosztami postępowania apelacyjnego...

Wyrok prawomocny – umowa GE Money Bank według średniego kursu NBP

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 września 2021 r. sygn. akt I ACa 734/20 (SSA Małgorzata Zwierzyńska) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Bank BPH S.A., zmienił wyrok Sadu Okręgowego w Gdańsku (wyrok ustalający nieważność umowy i zasądzający zwrot wpłaconych rat) w ten sposób, że: 1. oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy; 2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 14.457,91 zł oddalając powództwo w pozostałym zakresie; 3. obciążył w całości kredytobiorcę kosztami postępowania i zasądził na rzecz banku kwotę 10.817 zł za I instancję oraz 22.989 zł za II instancję. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że...