25 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 195/16) wydał wyrok, w którym oddalił roszczenie o ustalenie, że umowa kredytu indeksowanego d. Getin Banku jest ważna i wynikające z niego roszczenie o zapłatę, ale ustalił, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia dotyczące indeksacji i zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 126 tys. zł tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu wraz z odsetkami od stycznia 2016 r.

W rezultacie wysokość zadłużenia kredytobiorcy spadła z ok. 760 tys. zł wg banku do ok. 360 tys. zł. (zadłużenie bez indeksacji).

Sąd oddalił roszczenie o zobowiązanie banku do sporządzenia poprawnego harmonogramu dalszych spłat kredytu, gdyż zdaniem Sądu brak podstaw prawnych do takiego zobowiązania.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.