Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 16509/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) p-ko Bankowi Millennium S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (...) PLN oraz (...) CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany, zaś szczegółowe ich wyliczenie polecił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa kredytu jest nieważna z...