Umowa d. Kredyt Banku ponownie uznana za nieważną

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 8 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 637/23; SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska) ponownie uznał umowę d. Kredyt Banku z września 2008 r. za nieważną - tak jak to zrobił w wyroku z 20 listopada 2020 r. (I C 685/20, wcześniejsza sygn. I C 385/17), który następnie został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 7 kwietnia 2022 r. (I ACa 148/21; SSA Andrzej Połata). Sąd Apelacyjny kierował się przy tym możliwością utrzymania umowy w mocy w oparciu o inny kurs do waloryzacji. Na decyzję o uchyleniu wyroku powodowie złożyli zażalenie do Sądu Najwyższego, domagajac...

Nieważność dwóch umów kredytu zawartych z d. Kredyt Bank S.A.

W dniu 1 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSO Tadeusz Bulanda, sygn. I C 712/20) wydał wyrok, w którym: 1) ustalił nieważność dwóch umów kredytu z marca 2008 r. i kwietnia 2008 r. zawartych z d. Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.) 2) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.461,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 września 2020 r. do dnia zapłaty. 3) zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13.902,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego,...

Apelacja Banku Millennium S.A. oddalona w całości!

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zarejestrowanej pod sygn. I ACa 1989/22 (SSA Marzanna Góral) oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 września 2022 r. (sygn. I C 569/21, SSR del. Anna Lipińska) ustalającego nieważność umowy z kwietnia 2008 r. oraz zasądzającego od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 109.977,27 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto, na rzecz kredytobiorcy została zasądzona kwota 4.050,00 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. W...