Nieważność umowy mBanku

W dniu 3 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska, XXIV C 2624/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej mBanku; II. zasadził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 340.324,56 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 lipca 2020 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za jeden dzień); IV. zasądził na rzecz powoda od pozwanego koszty procesu - szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu; W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd całkowicie podzielił stanowisko strony powodowej w zakresie żądania nieważności umowy kredytowej. Umowa zawierała klauzule abuzywne, po których usunięciu - umowa nie mogła zostać...