Nieważność umowy Santander Consumer Bank

W dniu 27 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie (SSO Agnieszka Gradowska-Okrój, I C 153/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej Santander Consumer Bank; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 423.657,83 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie (odsetki za jeden dzień); IV. ustalił, że pozwany przegrał proces w całości i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd uznał,...

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium S.A.!

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1915/22 (SSA Ewa Kaniok) przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [po rozpoznaniu apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (SSR del. Joanny Dalby-Sobczyńskiej) z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 200/21, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2008 r. i zasądzającego od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN i kwotę (…) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (…) 2021 r. do dnia zapłaty]: I. oddalił apelację pozwanego;...