Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 25 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Dorota Stokowska-Komorowska, XXVIII C 15737/23), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 76.322,01 PLN oraz 12.072,86 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; III. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie; IV. obciążył pozwanego w całości kosztami postępowania, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd wskazał, że umowa kredytowa wykracza poza zasadę swobody kształtowania umów, zawiera klauzule abuzywne, a świadczenia główne stron jest kształtowane jednostronnie przez bank. Umowa powinna zostać uznaną za...