Nieważność umowy Pekao Banku Hipotecznego

W dniu 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Kossowska, sygn. XXVIII C 5798/21), wydał wyrok, w którym: - Sąd ustalił, że umowa kredytu Pekao Banku Hipotecznego S.A. (d. BPH Banku Hipotecznego) jest nieważna; - zasądził na rzecz powodów kwotę 213.289,60 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty; - zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 11.868,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W ocenie Sądu nieważność umowy kredytu należy upatrywać w jej sprzeczności z art. 353(1)...

Oddalenie powództwa dotyczącego umowy d. Kredyt Banku

W dniu 21 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Ligoń-Krawczyk, I C 2911/20), wydał wyrok, w którym: I. oddalił powództwo w całości wywiedzione przeciwko Santander Bank Polska S.A.; II. ustalił, że powód przegrał proces w 100% - a szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawił referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku  W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd doszedł do przekonania, że brak jest podstaw do uwzględnienia roszczeń zawartych w pozwie. W ocenie Sądu umowa jest ważna i nie zawiera klauzul abuzywnych. Brak jest podstaw do ustalenia jej nieważności i zasądzenia dochodzonych przez powoda kwot.  Nadto, zdaniem Sądu klauzule, na które powoływała...