Nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 7992/21 (SSO Joanna Karczewska) p-ko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2007 r. jest nieważna; II. zasądził na rzecz powoda kwotę (...) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty postępowania w całości, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie,...