Prawomocna nieważność umowy d. BRE Banku. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

Wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska, sygn. akt VI ACa 53/23): 1) zmienił zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że oddalił odsetki za okres od upływu terminu z wezwania do zapłaty do czasu odebrania przez Sąd I instancji oświadczenia po pouczeniu (7 miesięcy), 2) oddalił apelację pozwanego w pozostałej części, 3) nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, 4) zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Apelacja wywiedziona przez bank dotyczyła wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (sygn. akt XXVIII C 9855/23, SSO Edyta Sornat-Unisk), w...

Prawomocna nieważność umowy Millennium, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony

W dniu 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Anna Strączyńska, sygn. I ACa 10/23) utrzymał w całości wyrok I instancji ustalający nieważność umowy Banku Millennium S.A. z marca 2008 r. i zasądzający od pozwanego na rzecz powodów ponad 120 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od listopada 2017 r. do dnia zapłaty oraz ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od czerwca 2019 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.750 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Zdaniem Sądu umowa...

Prawomocna nieważność umowy Nordea ze spłatą bezpośrednio w CHF

W dniu 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1355/22) w składzie SSA Paulina Asłanowicz (spr.), SSA Robert Obrębski, SSA Marta Szerel po wygłoszeniu stanowisk końcowych przez pełnomocników zamknął rozprawę i po naradzie wydał wyrok, w którym: 1. uchylił wyrok Sądu Okręgowego co do punktu 2 i w tym zakresie umorzył postępowanie wobec cofnięcia powództwa o zapłatę. 2. oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie. 3. zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów zwrotów postępowania. Z uzasadnienia: Umowa jest nieważna. Nie ma znaczenia, że spłata była bezpośrednio w CHF, bo wystarczy nieuczciwość przy wypłacie. Sąd uznał,...

Nieważność umowy Raiffeisen

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie o sygn. V Ca 46/23 (SSO Dorota Bassa) przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu wykonującemu w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce [po rozpoznaniu apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie II Wydziału Cywilnego (SSR Michał Wójcicki) z dnia 25 października 2022 r. w sprawie o sygn. II C 294/22, ustalającego nieważność umowy kredytu z 2007 r. zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce i zasądzającego dochodzone pozwem kwoty...

Chytry dwa razy traci

Kolejne powództwo banku oddalone - tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 15 maja 2024 r. (I C 1779/21, SSO Katarzyna Zadora) oddalił roszczenie mBanku, który domagał się odsetek za opóźnienie w spełnieniu roszczenia banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Kredytobiorcy dokonali potrącenia już przy odpowiedzi na pozew, ale bank twierdził, że takie odsetki są mu należne, aż do zawarcia z nim porozumienia kompensacyjnego, które zostało zawarte po wygranej kredytobiorców w sprawie przeciwko bankowi. Po zawarciu tego porozumienia bank cofnął powództwo o zwrot kwoty kredytu, ale podtrzymał roszczenie o zasądzenie odsetek za opóźnienie. Sąd to pozostałe roszczenie oddalił w...

mBank przegrywa swoje powództwo

Wyrokiem z 15 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Rybniku (I C 30/22; SSO Sławomir Łabuz) oddalił powództwo mBanku i obciążył bank kosztami postępowania. Sąd uznał, że dochodzona przez bank wierzytelność tytułem zwrotu kwoty wypłaconego kredytu wygasła wskutek złożonego przez kredytobiorcę oświadczenia o potrąceniu, a waloryzacja wskaźnikiem inflacji jest niezasadna. Trudno powiedzieć czemu mBank nie uznaje oświadczeń o potrąceniu, składanych przez kredytobiorców, ale efektem takiego działania są kolejne przegrane przez bank sprawy sądowe. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy.