Nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z Deutsche Bank PBC S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 14158/21 (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) p-ko Deutsche Bank Polska S.A.: I. ustalił, że Umowa kredytu z 2006 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN oraz (...) CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia (...) 2021 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (...) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. W...