Deutsche Bank Polska S.A. przegrywa we Wrocławiu

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Mękal, sygn. XII C 3247/23) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta w 2007 r. jest nieważna, zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powoda 155 tys. PLN oraz 106 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od upływu terminu z wezwania do zapłaty oraz zasądził na rzecz powoda koszty procesu w wysokości 11.817 PLN. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podzielając w pełni z argumentacją strony powodowej. W ocenie Sądu sporna umowa kredytu jest nieważna, ponieważ zawiera postanowienia niedozwolone, odsyłające do tabel kursowych...

Nieważność umowy PKO BP

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, II C 315/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił nieważność umowy kredytowej PKO BP; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 96.843,38 CHF - przy czym wykonanie świadczenia jest uzależnione od zapłaty przez powodów na rzec pozwanego kwoty podniesionej przez pozwanego w zarzucie zatrzymania, który to przez Sąd został uwzględniony;III. w pozostałym zakresie powództwo główne oddalił (roszczenie odsetkowe od 3.01.24 do dnia zapłaty) IV. umorzył postępowanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych od kwoty wskazanej w pkt I wyroku od dnia 28 listopada 2020 r. do...