Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 27 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Justyna Pec-Nosińska, sygn. XXVIII C 5664/23) wydał wyrok, w którym: Ustalił nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen International A.G.) z 2007 r. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda 92.857,89 PLN oraz 14.892,84 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 grudnia 2023 r. do dnia zapłaty z jednoczesnym zatrzymaniem tych środków do rozliczenia się co do kwoty faktycznie wypłaconego kredytu Oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie przed złożeniem oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy) Zasądził od pozwanego na...

Nieważność umowy kredytowej z 2007 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 27 marca 2024 r. (SSO Edyta Sornat-Unisk) w sprawie o sygn. XXVIII C 2943/22 przeciwko mBank S.A.: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN oraz (…) CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia (…) 2022 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia...